Priser og informasjon

Priser

Salærberegning

Salæret fastsettes i all hovedsak på grunnlag av hvor lang tid som er brukt på oppdraget, men vi tar også et visst hensyn til sakens art, vanskelighetsgrad og utfallet i saken. Timeprisen avhenger av typen oppdrag. Næringsdrivende belastes høyere timepris enn privatpersoner.

Prisen pr. arbeidstime ligger normalt mellom kr 2.400 og kr 2.800. I tillegg kommer 25 % merverdiavgift. Utgifter som påløper i forbindelse med oppdraget, som for eksempel reiseutgifter, offentlige avgifter og gebyrer, må klienten betale i tillegg til salæret.

I noen saker kan man ha krav på fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp. Advokatene bistår med å vurdere om lovens vilkår er til stede og eventuell søknad om dette.

Bil-, innbo- og villaforsikringer dekker vanligvis utgifter til juridisk bistand i tvister. Forsikringsdekningen er vanligvis begrenset til kr 100.000. Forsikringen dekker bare bestemte type saker. Vilkårene fremkommer i forsikringsvilkårene. Når man benytter rettshjelpsforsikring må klienten betale en egenandel fastsatt av forsikringsselskapet. Vi avklarer med forsikringsselskapet om din forsikring gir rettshjelpdekning i din sak.

Om oppdraget

Fremskaffing av informasjon

Juridisk bistand baseres på kompetanse, tillit og samarbeid mellom klienten og advokaten. For at vi skal kunne gjøre tilfredsstillende arbeid må klienten gi korrekte og fullstendige opplysninger om saken – også forhold som ikke taler til klientens fordel.

Tidsramme

Vi utfører oppdraget i henhold til de krav som gjelder for advokatvirksomhet, bl.a. reglene for god advokatskikk. Vi er ansvarlige for å overholde de frister som gjelder, og skal sørge for å følge opp saken med rimelig hurtighet. Saksbehandlingen avhenger av sakens karakter, omfang og vanskelighetsgrad.

Regler for god advokatskikk

Vi er ikke forpliktet til å fremme anførsler/krav eller å legge frem opplysninger som er uriktige, eller gå frem i strid med gjeldende rettsregler eller reglene for god advokatskikk. Dersom klienten ikke følger vårt råd eller ber oss følge en fremgangsmåte vi ikke er enige i, kan vi frasi oss oppdraget.